top of page

לדייק


אין זה ברור כיצד חילקו את הזמן כך סתם לשניות, דקות, שעות וימים. הלא אלה יחידות קבועות שאינן אומרות מאומה. מביני-עניין יודעים שהזמן בכלל מחולק לרגעים, ואילו באמת היינו רוצים לדייק היינו אומרים: אפגוש אותך בעוד שתי נשיקות ראשונות ומבט. איש לעולם לא היה מאחר.

bottom of page