top of page

נחמה


איני חושב שבדידות נעלמת כששני אנשים בודדים נתקלים זה בזה. דומני שלכל היותר אפשר להשתמש בבדידות אחת כדי לשרטט את גבולותיה של האחרת במקום בו הן נפגשות. וגם זו נחמה, לדעת שהגבול קיים.

bottom of page