top of page

אביר


כבר החליד השריון הזה, שפעם כיסה היטב דמותך השבורה. סימני קרבות ישנים שעיטרוהו נקברו תחת שכבות החלודה הרבות. כאן הייתה שריטה ארוכה ממאבק על אהבה שאבדה, שם שקע שמקורו כבר נשכח. לא מהלומה או מכה הכניעו צורתו לבסוף, רק חוסר השימוש הארוך. כך גם קרה יום אחד עם הלב.

bottom of page