top of page

ערי הלב


לבבות כלל אינם מוקפים בחומות, אלא בערים. גם בהן גרים אנשים, אך סביבם צומחת העיר מעצמה. לעתים קורה שאחד מדריה יפסע בשביל שפעם הכירו היטב, ויגלה כי הוא מוביל הרחק מהמקום אליו ניסה להגיע. לפעמים מדובר בחבר קרוב, או בבן-משפחה. לפעמים באדם שפעם היינו, ועתה לפתע הבין שמזמן השתנתה כבר הדרך.

bottom of page