top of page

חסר

כשהייתי חסר, הייתי פוגש אנשים וגוזר אותם בדמיוני לצורה שתתאים לחוסר שבי. וכך היה קורה שלפעמים, בניסיון למלא את הבור שבתוכי, הייתי מגלה את הפער המצוי בין הדמיון לאדם, ומתאכזב מרה. מהם, על שלא היו כפי שקיוויתי. מעצמי, על שאיבדתי את היכולת לראות מה נמצא מולי, ולא מה נחוץ לי.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page