top of page

אטלס


אני מתגעגע לימים שבהם אטלס היה מונע מהעולם לנוח על כתפינו. זכור לי היטב הזמן ההוא, לפני ששחו. זה היה לפני שנים רבות, כשעוד היה אפשר להביט בו ולחשוב שהוא האדם החזק ביותר בעולם. לפני שהגיע היום ובו התחיל לשאול אותי מה שלום אמא, ואיך אנחנו מסתדרים בלעדיו.

bottom of page